socialejuridischedienst

Inleiding

Iedereen kent het spreekwoord “Beter een goede buur dan een verre vriend” met officiële betekenis volgens Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal: “Buren kunnen iemand eerder hulp verlenen dan bloedverwanten die veraf wonen”

De praktijk leert mij dat dit spreekwoord niet altijd een realiteit is. Immers, de groeiende individualisering van de maatschappij, niettegenstaande de ruime sociale media, en de toenemende hinder (vb. speelpleinen, hinderlijke geuren, lawaaierige buren, ed.) maakt dat buren elkaar vaker zien als “potentiële vijand” i.p.v. een goede buur.

Juridisch kader

Artikel 544 van het burgerlijk wetboek luidt als volgt: “Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.” Dit eigendomsbegrip is geen absoluut eigendomsbegrip, doch elke eigenaar wordt in het gebruik en genot van zijn onroerend goed beperkt, dit om het eigendom van zijn nabuur niet te schenden. Met andere woorden: goed nabuurschap berust een wederkerig gedogen en daar knelt het schoentje. Het is eerder hinder dan schade.

Concrete toepassing

Voor burenhinder moet er sprake zijn van een bovenmatige hinder (= de evenwichtsleer). Het beoordelingscriterium in deze zaken ligt in het feit dat de naburige eigenaar een hinder/stoornis oplegt aan zijn buur, die de maat van de gewone nabuurschap nadelig overschrijdt. De evenwichten worden met andere woorden verbroken tot voordeel van één buur en tot nadeel van de andere buur.

De evenwichtsleer is een creatie van de rechtspraak. Voorbeeld: een buur plaats een ‘speelhuisje’ in zijn tuin op een hoogte waarbij de buur door aanwezigheid van een venster in dit huisje een rechtstreeks zicht heeft in de tuin van zijn buur, alsook in de keuken/ living van zijn buur.

Er is burenhinder wanneer door overlast het evenwicht tussen de erven wordt doorbroken.
• Evenwicht : beide buren hebben het genot van hun resp. tuin zonder rechtstreeks inkijk in de tuin van de buur.
• Onevenwicht: een buur heeft rechtstreeks inkijk in de tuin/keuken van de andere buur = bovenmatige hinder

Verdere buren

Hinder uit nabuurschap is niet alleen van toepassing op aanpalende buren (vb. hinder speelplein), doch kan zich geografisch uitstrekken op buren die verder van elkaar gelegen zijn.

Besluit

Elk geval is anders en de concrete toepassingsgevallen dienen aan de hand van voorliggende feiten beoordeeld te worden. Het is dus van uitermate belang de regels van het goed nabuurschap te respecteren en dit niet te laten ontaarden in een vinnige en kostelijke rechtszaak. Een gewaarschuwd buur is er twee waard.

Mieke Listhaeghe
Sociaal – Juridische dienst Gezinsbond regio Brugge-Oostkust
Advocaat ( www.mieke-listhaeghe.be ; www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)

-----
SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST
De sociaal-juridische dienst van de regio Brugge is gratis voor de leden en wordt verzorgd door advocaat Mieke Listhaeghe.
U kunt er terecht voor richtinggevend advies omtrent sociaal-juridische zaken zoals o.a. rechten en plichten gehuwden, samenwonenden, jongeren, echtscheiding, consumentenrecht, huurcontract, burenruzie, adoptie, 
erfenis maar ook over sociale zekerheid, studiebeurzen, contracten, enz... De sociaal-juridische dienst Brussel is te bereiken op 02 507 88 66

De zitdagen gaan door elke tweede donderdag van de maand in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis van 18 uur tot 20 uur : concreet donderdag 14 november 2013, donderdag 12 december 2013 en donderdag 9 januari 2014)